Activbox.cz

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti M&L Health s.r.o.

Úvodní část

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “obchodní podmínky”) upravují smluvní vztahy mezi společností M&L Health s.r.o. a zákazníky programů společnosti M&L Health s.r.o. Každý takový smluvní vztah je dále označován jen jako “kupní smlouva”. Obchodní podmínky se vztahují pouze na kupní smlouvy uzavřené na základě objednávek uskutečněných prostřednictvím webových stránek www.activbox.cz. Dříve než zákazník uzavře kupní smlouvu, je povinen seznámit se s obchodními podmínkami, s podmínkami jednotlivých programů uvedených na webových stránkách www.activbox.cz a s aktuálním ceníkem programů uveřejněným na webových stránkách uvedených výše.

Kupní smlouva

Předmět smlouvy

Kupní smlouvou se společnost M&L Health s.r.o. zavazuje předat zákazníkovi ve smlouvě specifikovaný předmět koupě (dále jen “zboží”), převést na něho vlastnické právo ke zboží. Zákazník se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu. Součástí kupní smlouvy může být dohoda o dodání zboží zákazníkovi na jím určené místo. Tato služba může být zpoplatněna dle ceníku uvedeného na webových stránkách www.activbox.cz.

Kupní smlouva je uzavírána na základě závazné objednávky zákazníka, která musí obsahovat tyto náležitosti (formulář objednávky je dostupný na webových stránkách www.activbox.cz

  1. identifikační údaje zákazníka: jméno, příjmení, email a telefonní číslo
  2. místo dodání (přesná adresa) nebo prohlášení zákazníka o osobním odběru
  3. datum zahájení odběru
  4. délky trvání programu
  5. předmět koupě: požadovaný program (slim box, standard box, up box)
  6. projevený souhlas zákazníka s VOP a se zpracováním osobních údajů

Kupní smlouva je uzavřena potvrzením závazné objednávky zákazníka společností M&L Health s.r.o. Objednávka bude potvrzena emailem na emailovou adresu zákazníka, kterou zákazník uvedl v objednávce. Kupní smlouvu tvoří závazná objednávka zákazníka a její potvrzení společností M&L Health s.r.o. z emailové adresy objednávky@activbox.cz.

Společnost M&L Health s.r.o. se zavazuje vyrobit zboží dle objednávky, zboží dopravit na místo jím určené a předat zboží zákazníkovi. Doprava zboží na místo určení je zpoplatněna dle platného ceníku uvedeného na www.activbox.cz a potvrzena v závazné objednávce. Dále se společnost M&L Health s.r.o. zavazuje vyrábět zboží dle platných norem a předpisů ČR. Při výrobě zboží bude použito kvalitních a čerstvých surovin a zákazníka bude informován o složení zboží v souladu s platnými právními předpisy. Zákazník dále obdrží návod na přípravu zboží a informace o skladování. Tyto informace sdělí společnost M&L Health s.r.o. zákazníkovi prostřednictvím etikety umístěné na zboží.

Zboží je dodáváno v chlazeném stavu a musí být až do jeho konzumace udržováno v chladu. Společnost M&L Health s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za jakost zboží, jestliže po předání nebo převzetí zboží dojde k nedodržení skladovacích podmínek.

Zboží musí být spotřebováno do dne uvedeného na štítku. Po otevření je nutné zboží ihned spotřebovat.

Upozornění pro zákazníky: Pokud je Vám známa jakákoli intolerance případně alergie na potraviny či její složky, konzumace některých potravin či jejich složek vám způsobuje zdravotní problémy, neobjednávejte si žádný program ani jídlo z nabídky naší společnosti. Společnost M&L Health s.r.o. nenese odpovědnost za případné zdravotní komplikace způsobené alergickou reakcí na zboží z nabídky naší společnosti.

Objednávka

Objednávku zboží lze provést:

  1. prostřednictvím e-mailu na e-mailové adresy uvedené na internetových stránkách objednávky@activbox.cz případně info@activbox.cz, kdy k uzavření kupní smlouvy dojde potvrzením objednávky společností M&L Health s.r.o. formou e-mailu a následným zaplacením celé částky zákazníkem. Po zaplacení objednávky bude zahájena příprava zboží a jeho doprava na adresu určení případně odběrné místo;
  2. prostřednictvím on-line formuláře umístěného na internetových stránkách www.activbox.cz, kdy k uzavření kupní smlouvy dojde potvrzením objednávky ze strany kupujícího a odesláním emailu s potvrzením objednávky ze strany prodávajícího;
  3. prostřednictvím objednávkového systému umístěného na internetových stránkách www.activbox.cz, který je přístupný pouze zákazníkům s přiděleným přihlašovacím jménem a heslem (určeno pro stávající zákazníky společnosti M&L Health s.r.o.)

Objednávku zboží je třeba uskutečnit nejméně 2 pracovní dny přede dnem, na který má být zboží dodáno. Objednávky uskutečněné po 12 hodině budou registrovány k dodávce zboží, která se má uskutečnit třetího pracovního dne po uplynutí daného dne. Každá učiněná objednávka je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy.

V případě, že si zákazník objedná zboží prostřednictvím on-line formuláře, je podmínkou řádného dokončení objednávky vyslovení souhlasu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Po odeslání objednávky je automaticky vygenerováno potvrzení o provedení objednávky, které je odesláno na e-mail, který zákazník vyplnil v objednávce. Dbejte proto na správné vyplnění emailové adresy. K uzavření kupní smlouvy dojde odesláním potvrzení o provedení objednávky na email zákazníka.

Po uzavření první kupní smlouvy mezi zákazníkem a společností M&L Health s.r.o. je zákazníkovi přiděleno přihlašovací jméno a heslo ke vstupu do objednávkového systému. Zákazník je oprávněn si heslo změnit.

Každý zákazník, kterému je přiděleno přihlašovací jméno a heslo, si může nadále spravovat své stávající objednávky či provést novou objednávku prostřednictvím objednávkového systému. Provedení jakékoliv nové objednávky zboží v objednávkovém systému je podmíněno vyslovením souhlasu s těmito všeobecnými obchodním podmínkami. Po provedení objednávky je objednávkovým systémem automaticky vygenerováno potvrzení o tom, že objednávka byla provedena a že byla akceptována společností M&L Health s.r.o., a toto potvrzení je zákazníkovi zasláno na e-mail určený kupujícím. Tímto okamžikem je uzavřena kupní smlouva.

Objednávku je možné zrušit nejpozději 24 hodin od dokončení objednávky. Později lze objednávku zrušit se 100% storno poplatkem. Žádost o zrušení objednávky je nutno odeslat na e-mailovou adresu info@activbox.cz.

Kupní cena a platební podmínky

Zákazník se zavazuje zaplatit za zboží kupní cenu dle aktuálního ceníku programů uveřejněného na webových stránkách www.activbox.cz pokud se prokazatelně nedohodli na jiné ceně. Kupní cenu je zákazník povinen uhradit a to bezhotovostním převodem na bankovní účet společnosti M&L Health s.r.o. uvedený na webu www.activbox.cz nebo ve faktuře. Faktura od společnosti M&L Health s.r.o. bude zaslána na emailovou adresu zákazníka uvedenou v objednávce nebo mu bude předána v tištěné podobě. Kupní cena je splatná, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, před dodáním zboží, a to v termínu uvedeném ve faktuře. Kupní cena je zaplacena připsáním příslušné částky na bankovní účet 3010201707/5500. V případě prodlení zákazníka se zaplacením kupní ceny nebo její části se posouvá termín dodání zboží o dobu prodlení se zaplacením.

Plnění

Místem plnění je odběrné místo společnosti M&L Health s.r.o. na adrese Zahradnická 298/19, 603 00, Brno střed, Staré Brno (dále jen „základní odběrné místo“) nebo další odběrná místa specifikovaná v objednávce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Smluvní strany se mohou dohodnout, že místem plnění je adresa uvedená zákazníkem v objednávce. V takovém případě je zákazník povinen uvést úplnou a přesnou adresu. Doprava na adresu uvedenou zákazníkem podléhá zpoplatnění dle aktuálního ceníku umístěného na www.activbox.cz.

Základní odběrné místo společnosti M&L Health s.r.o. na adrese Zahradnická 298/19, 603 00, Brno střed, Staré Brno pro odběr zboží je dostupné každý pracovní den v době od 8:00 hodin do 18:00 hodin, a v neděli od 13:00 do 17:00 hodin, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dohodnou-li se smluvní strany, že místem plnění je adresa uvedená zákazníkem v objednávce, je zákazník povinen jednoznačně určit dobu, kdy má být plněno. Vybírat může z dopolední (8:00-10:00) a odpolední (13:00-18:00) dodávky v online objednávce na webových stránkách www.activbox.cz. Doba doručení na místo plnění se může lišit podle aktuálních dopravních podmínek.

Dodací a reklamační podmínky

Zákazník je povinen osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby převzít zboží v místě a době plnění. Nepřevezme-li zákazník nebo jím pověřená osoba zboží v místě a době plnění, případně nebude-li zákazník nebo jím pověřená osoba v místě a době plnění k zastižení, uloží kurýrní služba společnosti M&L Health s.r.o. zboží na základním odběrném místě na adrese Zahradnická 298/19, 603 00, Brno střed, Staré Brno. Uložené zboží je zákazník povinen převzít nejpozději následující den po dni uložení. Pověří-li zákazník převzetím zboží třetí osobu, nenese společnost M&L Health s.r.o. odpovědnost za ztrátu či poškození zboží.

V případě potřeby je možné na žádost zákazníka dodávku zboží přerušit. Žádost o přerušení je nutné nahlásit nejpozději 3 dny předem do 12:00 hodin. Přerušení dodávky zboží je možné maximálně jedenkrát během programu. Žádost o přerušení dodávek zboží je zákazník povinen prokazatelně doručit emailem na emailovou adresu info@activbox.cz spolu s termínem obnovení dodávky zboží. Dodávky zboží budou obnoveny na základě dohody mezi společností M&L Health s.r.o. a zákazníkem.

Zákazník bere na vědomí, že společnost M&L Health s.r.o.není povinna v případě přerušení dodávek zboží dle tohoto článku vrátit zákazníkovi poměrnou část kupní ceny ani poskytnout slevu.

Společná a závěrečná ustanovení

Tento smluvní vztah se v otázkách neupravených těmito VOP řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem v platném znění. Zákazník je povinen řídit se instrukcemi společnosti M&L Health s.r.o. na skladování a nakládání se zbožím dodávaným společně se zbožím. Zákazník prohlašuje, že veškeré údaje jím uváděné či sdělené společnosti společnosti M&L Health s.r.o. jsou pravdivé, že nemá jiné než případně uvedené zdravotní problémy a že veškeré alergické či zdravotní problémy prokazatelně oznámil společnosti M&L Health s.r.o. Zákazník potvrzením objednávky vyslovuje svůj souhlas společnosti M&L Health s.r.o. jakožto správci a provozovateli databáze, nebo jím pověřenému zpracovateli databáze, k zařazení do databáze, zpracování a užití svých osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění, a zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění, a zároveň uděluje souhlas provozovateli databáze se zasíláním obchodních sdělení na poskytnutou kontaktní adresu ve smyslu zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, a to až do odvolání souhlasu zaslaného na emailovou adresu info@activbox.cz. Účinnost obchodních podmínek se stanoví na dobu neurčitou. Společnost M&L Health s.r.o. je oprávněna kdykoli rozhodnout o ukončení účinnosti obchodních podmínek, tím však nejsou dotčeny kupní smlouvy uzavřené do té doby, které se řídí obchodními podmínkami účinnými v době jejich uzavření. Zvláštní ujednání mezi společností M&L Health s.r.o. a zákazníkem odchylující se od těchto obchodních podmínek mají přednost.

Pokud je Vám známa jakákoli alergie případně intolerance na potraviny či její složky, konzumace některých potravin či jejich složek vám způsobuje zdravotní problémy, nebo máte jakékoli jiné reakce na konzumaci určitých potravin, neobjednávejte si žádný program ani jídlo z nabídky naší společnosti. Víte-li, že trpíte alergií případně intolerancí, předem nás na tuto zkutečnost upozorněte a konzultujte ji s námi. Společnost M&L Health s.r.o. nenese odpovědnost za případné zdravotní komplikace způsobené alergickou reakcí na zboží z nabídky naší společnosti.